เปิดบัญชีร้อน ’56 สินค้า’ บริการควบคุม ปี66 ที่ผู้บริโภคต้องรู้ ไม่ให้ถูกเอาเปรียบ

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ได้มีการประชุมจับตาสินค้าและบริการครั้งใหญ่ เพื่อหามาตรการกำกับดูแล ไม่ให้ส่งผลกระทบสร้างความเดือดร้อนต่อผู้บริโภค โดยเห็นชอบให้มีมติ จัดทำบัญชีสินค้าและบริการควบคุม 51 รายการ เป็นเวลา 1 ปี แบ่งเป็น สินค้าควบคุม 46 รายการ และบริการควบคุมอีก 5 รายการ และเมื่อรวมกับบัญชีสินค้าและบริการควบคุมที่เห็นชอบไปก่อนหน้านี้ 5 รายการ เท่ากับว่าจะมีสินค้าและบริการอยู่ในบัญชีควบคุมรวมเป็น 56 รายการ

ทีมเศรษฐกิจ เดลินิวส์ จึงขอสรุปรวบยอดให้เห็นว่าตลอด ทั้งปีนี้ 1 ก.ค.-30 มิ.ยคำพูดจาก รวมสล็อตทดลองเล่น. มีสินค้าไหนที่เข้าข่ายต้องอยู่ในบัญชีควบคุม และมาตรการที่ต้องจัดการดูแลบ้าง ดังนี้

 • หมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ เช่น กระดาษลูกฟูก กระดาษเหนียว กระดาษพิมพ์และเขียน
 • หมวดบริภัณฑ์ขนส่ง เช่น ยางรถจักรยานยนต์ ยางรถยนต์ รถจักรยานยนต์
 • หมวดปัจจัยทางการเกษตร เช่น กากดีดีจีเอส เครื่องสูบน้ำ ปุ๋ย ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช หัวอาหารสัตว์ อาหารสัตว์
 • หมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ได้แก่ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้ำมันเชื้อเพลิง
 • หมวดยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ได้แก่ ยารักษาโรค เวชภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษาโรค
 • หมวดวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อพีวีซี ปูนซีเมนต์ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
 • หมวดสินค้าเกษตร เช่น ข้าวเปลือก ข้าวสาร ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโพด ผลปาล์มน้ำมัน มะพร้าวผลแก่
 • หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น แชมพูผงซักฟอก น้ำยาซักฟอก ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ผ้าอนามัย
 • หมวดอาหาร เช่น ไข่ไก่ นมผง ผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลว แป้งสาลี สุกร เนื้อสุกร
 • หมวดอื่น ๆ คือ เครื่องแบบนักเรียน
 • หมวดบริการควบคุม เช่น บริการซื้อขาย และ/หรือบริการขนส่งสินค้าสำหรับธุรกิจออนไลน์ บริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ บริการรับชำระเงิน ณ จุดบริการ ส่วนสินค้า
 • บัญชีสินค้าควบคุมที่เห็นชอบก่อนหน้านี้ 5 รายการ ได้แก่ หน้ากากอนามัย ใยสังเคราะห์เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เศษกระดาษ และกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีก และไก่ เนื้อไก่

นอกจากนี้ กกรคำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต. โดยกระทรวงพาณิชย์ ยังเห็นชอบ 7 มาตรการดูแลสินค้าและบริการแก่ผู้บริโภค ได้แก่

 1. ให้ผู้ผลิตแจ้งข้อมูลการจำหน่าย นำเข้าแก่กรมการค้าภายใน 
 2. ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงราคา
 3. แจ้งบัญชีสินค้าบริการควบคุม
 4. กำหนดมาตรการเปลี่ยนแปลงสินค้าที่กำหนด
 5. การปิดป้ายรับซื้อ-น้ำหนัก ห้ามคิดค่าชั่งน้ำหนัก
 6. การควบคุมการขนย้าย สินค้าเกษตร ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใน 2 จังหวัด นครพนม และสงขลา และมันเส้น มันสด ใน 4 จังหวัด อาทิ ตาก พะเยา น่าน อุตรดิตถ์
 7. ให้แสดงราคา จำหน่ายสินค้าและบริการ ณ จุดจำหน่าย ใน 3 ช่องทาง 1.ช่องทางออฟไลน์ 290 รายการ แบ่งเป็น 240 สินค้า 50 บริการ 2.ช่องทางออนไลน์ 3. มาตรการแสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตร 33 รายการ เพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบ  

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ได้มีการประชุมจับตาสินค้าและบริการครั้งใหญ่ เพื่อหามาตรการกำกับดูแล ไม่ให้ส่งผลกระทบสร้างความเดือดร้อนต่อผู้บริโภค โดยเห็นชอบให้มีมติ จัดทำบัญชีสินค้าและบริการควบคุม 51 รายการ เป็นเวลา 1 ปี แบ่งเป็น สินค้าควบคุม 46 รายการ และบริการควบคุมอีก 5 รายการ และเมื่อรวมกับบัญชีสินค้าและบริการควบคุมที่เห็นชอบไปก่อนหน้านี้ 5 รายการ เท่ากับว่าจะมีสินค้าและบริการอยู่ในบัญชีควบคุมรวมเป็น 56 รายการ ทีมเศรษฐกิจ เดลินิวส์ จึงขอสรุปรวบยอดให้เห็นว่าตลอด ทั้งปีนี้ 1 ก.ค.-30 มิ.ยคำพูดจาก รวมสล็อตทดลองเล่น. มีสินค้าไหนที่เข้าข่ายต้องอยู่ในบัญชีควบคุม และมาตรการที่ต้องจัดการดูแลบ้าง ดังนี้ หมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ เช่น กระดาษลูกฟูก กระดาษเหนียว กระดาษพิมพ์และเขียน หมวดบริภัณฑ์ขนส่ง เช่น ยางรถจักรยานยนต์ ยางรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หมวดปัจจัยทางการเกษตร เช่น กากดีดีจีเอส เครื่องสูบน้ำ ปุ๋ย ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช หัวอาหารสัตว์ อาหารสัตว์…