ผลงาน 4 ด้านสร้างความเป็นอยู่เกษตรกร มั่นใจเพิ่มรายได้เกษตรกร 3 เท่าใน 4 ปี 

การประชุม ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธาน พร้อมด้วย อรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมด้วย โดยผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ทั้ง 4 ด้านได้แก่

1. ทรัพยากรการเกษตร ได้แก่ การบริหารจัดการน้ำ โครงการปุ๋ยคนละครึ่ง การตรวจดิน

และการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมแผนปฏิบัติการฝนหลวง ปี 2567 ความก้าวหน้าการจัดซื้อเครื่องบินฝนหลวง และความก้าวหน้าการออกโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร

2. ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรของสินค้าพืช ประมง และปศุสัตว์ ได้แก่ แผนส่งเสริมการปลูกพืชหลังทำนาสถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญ ปี 2567 ธนาคารโค-กระบือ โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม การส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในพื้นที่ Gene Editing ความก้าวหน้าประเด็น UU ความก้าวหน้าโครงการโฉนดต้นยางพารา และการส่งเสริมการปลูกกล้วยหอม

3. การตลาดและต่างประเทศ ได้แก่ การขยายตลาด อ.ต.ก. ไปสู่ภูมิภาค โครงการพัฒนาระบบบริหาร จัดการศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง (E-Commerce) ความก้าวหน้า MOU กับสาธารณรัฐประชาชนจีน การยก วิทยฐานะของทูตเกษตร และการเปิดตลาดส่งออกเครื่องในเป็ด

4. งานบูรณาการ งานวิจัย และงานอื่น ๆ ได้แก่ การบูรณาการหน่วยงานภายใต้โครงการสำคัญปี 2567 ความต้องการงบประมาณด้านการวิจัย (เพิ่มเติม) โครงการเฉลิมพระเกียรติ ร.10งานพืชสวนโลก และผลการปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

โดย ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า จากผลงานในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา จะเห็นว่ากระทรวงเกษตรฯ สามารถขับเคลื่อนงาน และสร้างผลงานได้อย่างชันเจนและเป็นรูปธรรม ภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณ อย่างไรก็ตามได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานขับเคลื่อนการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

ขณะที่นโยบายของนายกรัฐมนตรี และนโยบายสำคัญ 9 ข้อของกระทรวงเกษตรฯ ที่ต้องการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร 3 เท่า ภายในระยะเวลา 4 ปี ร.อ.ธรรมนัส เชื่อมั่นว่า กระทรวงเกษตรฯ จะสามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเนื่องจากมีความพร้อมทั้งงบประมาณ และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

ด้าน อรรถกร ในฐานะรัฐมนตรีสมัยแรก กล่าวว่า ตนพร้อมที่จะขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรฯ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ อย่างเต็มความสามารถ โดยมีเป้าหมาย และทิศทางเดียวกันให้เป็นไปตามแนวทางของพรรคพลังประชารัฐที่เน้นความสำคัญในด้านสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพี่น้องเกษตรกร มีอาชีพที่มั่นคง และรายได้ที่เพิ่มขึ้นคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

การประชุม ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธาน พร้อมด้วย อรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมด้วย โดยผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ทั้ง 4 ด้านได้แก่ 1. ทรัพยากรการเกษตร ได้แก่ การบริหารจัดการน้ำ โครงการปุ๋ยคนละครึ่ง การตรวจดิน และการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมแผนปฏิบัติการฝนหลวง ปี 2567 ความก้าวหน้าการจัดซื้อเครื่องบินฝนหลวง และความก้าวหน้าการออกโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร 2. ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรของสินค้าพืช ประมง และปศุสัตว์ ได้แก่ แผนส่งเสริมการปลูกพืชหลังทำนาสถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญ ปี 2567 ธนาคารโค-กระบือ โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม การส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในพื้นที่ Gene Editing ความก้าวหน้าประเด็น UU ความก้าวหน้าโครงการโฉนดต้นยางพารา และการส่งเสริมการปลูกกล้วยหอม 3. การตลาดและต่างประเทศ ได้แก่ การขยายตลาด อ.ต.ก. ไปสู่ภูมิภาค โครงการพัฒนาระบบบริหาร จัดการศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง (E-Commerce) ความก้าวหน้า…